Bảng giá đất Hà Giang giai đoạn 2021-2024

Bảng giá đất Hà Giang – Theo bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tiến hành từ thời điểm ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 12.580.000 đồng/m2 thuộc các tuyến phố ở phường Nguyễn Trãi và Trần Phú, TP Hà Giang.

Bảng giá đất Hà Giang

Giá đất Hà Giang cao nhất gần 12,6 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ban hành theo Quyết định 43/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá những loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Bảng giá đất Hà Giang này được tiến hành trong GĐ 2020-2024. Cụ thể:

– Đối với đất ở và đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Điều chỉnh giá đất cao nhất ở mức 12.580.000 đồng/m2 (vị trí 1) thuộc một vài tuyến phố ở phường Nguyễn Trãi và Trần Phú, TP Hà Giang. Giá đất thấp nhất ở mức 98.000 đồng/m2 (vị trí 4) tại một khu vực thuộc địa bàn huyện Bắc Mê.

– Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị: Điều chỉnh giá đất cao nhất là 7.548.000 đồng/m2 (vị trí 1) thuộc các tuyến phố ở phường Nguyễn Trãi và Trần Phú, TP Hà Giang. Nơi có giá đất thấp nhất là nhiều khu vực còn lại của huyện Bắc Mê với 59.000 đồng/m2 (vị trí 4).

– Đối với đất ở và đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Giá đất cao nhất là 7.060.000 đồng/m2 và thấp nhất là 80.000 đồng/m2.

– Đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn: Điều chỉnh giá đất cao nhất là 4.236.000 đồng/m2 và thấp nhất là 489.000 đồng/m2.

bang-gia-dat-tinh-ha-giang-2021-2024

Bảng giá đất Hà Giang tiến hành trong trường hợp nào?

Giá những loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

– Tính giá trị QSDĐ để trả cho tất cả những người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận QSDĐ có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Giang năm 2021

Ngày 18/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã ký Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong năm 2021 (hệ số K).

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (gọi tắt là hệ số K) trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

– Hệ số K quy tắc đối với những trường hợp xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo. Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm

+ TP Hà Giang: Đối với đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, quy tắc hệ số K = 1,3 lần và K = 1,5 lần. Đất nông nghiệp, hệ số K = 1 lần.

+ Huyện Vị Xuyên, Bắc Quang: Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, quy tắc hệ số K từ 1,1 đến 1,4 lần. Đất nông nghiệp, hệ số K = 1 lần.

+ Các huyện còn lại: Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, quy tắc hệ số K từ 1,1 đến 1,3 lần. Đất nông nghiệp, hệ số K = 1 lần.

– Hệ số K quy tắc tại Quyết định này được tiến hành đối với những trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển QSDĐ nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân.

+ TP Hà Giang: Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, quy tắc hệ số K = 1 lần và K = 1,2 lần. Đất nông nghiệp, hệ số K = 1 lần.

+ Huyện Vị Xuyên, Bắc Quang: Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, quy tắc hệ số K = 1 lần và K = 1,1 lần. Đất nông nghiệp, hệ số K = 1 lần.

+ Các huyện còn lại: Đất ở và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, quy tắc hệ số K = 1 lần và K = 1,1 lần. Đất nông nghiệp, hệ số K = 1 lần.

Quyết định này có hiệu lực từ thời điểm ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Giang năm 2021 được tiến hành từ thời điểm ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

5/5 - (249 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *